Tệp đính kèm từ Dropbox

Tính năng này giúp thêm tệp đính kèm từ dropbox.

 Tính năng cơ bản
  • Ứng dụng này cung cấp cơ sở để thêm tệp đính kèm từ dropbox.
  • Nhiều tập tin trong một lần.
 Sau khi cài đặt ứng dụng này, cấu hình bên dưới sẽ xuất hiện dưới dạng Cài đặt chung và định cấu hình id máy khách.
 Hình ảnh trên được thêm tệp đính kèm sẽ hiển thị trong thư của bất kỳ đối tượng nào.
 Sau khi nhấp vào thêm tệp đính kèm từ dropbox ở trên hình ảnh sẽ giúp chọn tệp người dùng muốn thêm vào Phần mềm Satavan.
 Tập tin được chọn có thể nhập trong Satavan bằng một cú nhấp chuột.

Leave A Comment